วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานชิ้นที่ 1 วิเคราะห์ SWOT

วิเคราะห์ SWOT ตัวเองทางด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
Strengths :
- มีทักษะในการเรียนรู้งานทางด้านบริหารและเทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจค่อนข้างดี
- มีความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีค่อนข้างสูง
Weakness :
- ประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษายังมีน้อยมากไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
- ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับต่ำมาก
- ขาดความสามารถในการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายและการวางแผนธุรกิจ
Opportunities :
- ยังมีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้เพราะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่และมีโอกาสจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
Therats :
- ส่วนใหญ่ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจมุ่งเน้นให้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจมีน้อยกว่า

ไม่มีความคิดเห็น: